สำเร็จงานตามประสงค์ด้วยอิทธิบาท 4

การปฎิบัติกิจการงานทั้งหลาย จะสำเร็จได้ด้วยหลัก 4 ประการดังนี้นะคะ

1. ฉันทะ คือ ความพอใจ รักใคร่ ที่จะทำกิจการงานที่ปฎิบัติอยู่นั้น โดยไม่นึกถึงความยาก ลำบากใดๆ
2. วิริยะ คือ ความเพียรพยายาม ความขยัน ความหมั่นเพียร เมื่อเราประกอบการงานอย่างเต็มความสามารถ รับผิดชอบทำงานชิ้นนั้นอย่างเต็มที่ ก็จะช่วยให้งานนั้นประสบความสำเร็จ
3. จิตตะ คือ การเอาใจใส่กับงานที่ปฏิบัติ ไม่ปล่อยให้งานเสียไป และเมื่อเอาใจใส่งานอย่างเต็มที่ จะทำให้งานนั้นสำเร็จอย่างแน่นอน
4. วิมังสา คือ หมั่นตริตรอง พิจารณาเหตุและผลในการงานนั้น เหมือนเป็นการพัฒนาให้กิจการงานเจริญก้าวหน้า และยังรวมถึงการแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องให้หมดไป

ที่นาริญายกเรื่องอิทธิบาท 4 นี้ขึ้นมา ก็เพื่อเป็นกำลังใจกับเพื่อนๆ ทุกๆ คนนะค่ะ การงานที่ปฎิบัติจะสำเร็จลุล่วงได้ หากเรามีทั้ง 4 ข้อนี้ค่ะ

เฮงๆ ปังๆ ทุกคนเลยนะค่ะ

จาก มีนา FB: สร้างแบรนด์เงินล้าน สไตล์นาริญา

 

Visitors: 188,856